นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำนิยาม

 1. “ห้างฯ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เศรษฐกิจ ผู้ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0103529006784
 2. “ท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ทำการเข้ามาเยี่ยมชมระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของทางห้างฯ
 3. “ระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง ร้านค้าของห้างฯในรูปแบบเว็บไซต์ ที่เปิดเพื่อทำการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท
 4. “สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางเว็บไซต์ของห้างฯ
 5. “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าและสมาชิกสร้างขึ้นเพื่อให้จดจำข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อมูลสอบถามทางการตลาดเพื่อบริหารการรับข่าวสารจากทางห้างฯ โดยจะมีการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้น
 6. “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ และช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ
 7. “ช่องทางอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง การสื่อสารใดๆที่ต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทในการสื่อสาร

การรับทราบ

 1. การเข้าเยี่ยมชมและใช้บริการระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ ห้างฯจะถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับในข้อปฏิบัติและนโยบายของห้างฯแล้ว
 2. ในกรณีที่ข้อปฏิบัติและนโยบายของห้างฯได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ให้เริ่มมีผลบังคับใช้ได้นับตั้งแต่เวลาที่ห้างฯได้ออกข้อปฏิบัติและนโยบายของห้างฯใหม่นั้น
 3. ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯเพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ห้างฯมีจำหน่ายและลักษณะการให้บริการต่างๆของห้างฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ห้างฯหากท่านไม่ต้องการสมัครสมาชิก ไม่ต้องการซื้อสินค้า และไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารใดๆเพิ่มเติมจากห้างฯ
 4. ห้างฯไม่ทำการซื้อขายให้แก่ผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ หากผู้เยาว์ต้องการใช้งานระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ ผู้เยาว์จะต้องมีบิดา มาดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรม ดูแลอยู่ในขณะใช้งานระบบของห้างฯด้วยเท่านั้น

ข้อมูลที่ห้างฯทำการเก็บรวบรวม

 1. ห้างฯจะทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น เมื่อท่านทำการสมัครรับข่าวสาร สั่งซื้อสินค้า หรือ สร้างบัญชีผู้ใช้บนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ โดยข้อมูลที่ห้างฯจะทำการเก็บรวบรวมไว้นั้นอาจรวมไปถึง ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล์, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เป็นต้น
 2. ระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯมีการใช้งานคุกกี้ เพื่อให้ระบบร้านค้าของเราเข้าใจลักษณะการใช้งานและความต้องการของท่านได้มากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงการให้บริการบนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ ซึ่งการใช้งานคุกกี้นี้จะทำการรับและจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับจากท่าน เช่น การติดตามดูความสนใจในสินค้าต่างๆของห้างฯ ลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ เป็นต้น ท่านสามารถปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยการตั้งค่าบนเว็บเบราเซอร์ของท่าน
 3. ห้างฯจะมีการปรับปรุงระบบเว็บไซต์และร้านค้าอิเลคทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นห้างฯอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการเขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และร้านค้าของห้างฯเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯต่อไป
 4. ข้อมูลที่ท่านระบุให้กับทางห้างฯอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลของตัวท่านเอง หรือของบุคคลที่สาม โดยห้างฯจะถือว่าท่านได้รับอนุญาตยินยอมจากบุคคลที่สามนั้นให้มาเปิดเผยข้อมูลให้กับห้างฯแล้ว
 5. ในกรณีที่ท่านทำการสมัครสมาชิกกับระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯด้วยการเชื่อมต่อกับบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆของท่าน ห้างฯอาจมีการเข้าถึงข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดียของท่านผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียนั้นๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และห้างฯจะนำข้อมูลที่ได้รับมาดังกล่าวเพื่อกระทำการตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของห้างฯ
 6. ในบางกรณีห้างฯอาจมีการร้องขอให้ท่านช่วยทำการตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้า และบริการของห้างฯ โดยห้างฯจะถือว่าท่านได้ยินยอมให้ข้อมูลต่างๆในการตอบแบบสอบถามโดยสมัครใจแล้ว

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 1. ข้อมูลต่างๆที่ทางห้างฯได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้สำหรับการดำเนินการภายในเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อของท่าน
 2. ข้อมูลต่างๆที่ทางห้างฯได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาดของห้างฯ เช่น การส่งจดหมายข่าว การจัดโปรโมชั่น การแจ้งข้อมูลโปรโมชั่น ข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งของห้างฯ คู่ค้า และกิจการที่เกี่ยวข้องกับห้างฯ ซึ่งห้างฯคาดว่าท่านอาจจะสนใจ
 3. ข้อมูลต่างๆที่ทางห้างฯได้ทำการรวบรวมไว้นั้นจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ สินค้าและการบริการของห้างฯ
 4. ห้างฯอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับคู่ค้าของห้างฯ เช่น ผู้ให้บริการชำระเงิน และ ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า เพื่อการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากท่าน
 5. ห้างฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับหน่วยงานรัฐอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

ความปลอดภัยของข้อมูลที่จัดเก็บ

 1. ห้างฯมีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยท่านจะสามารถเข้าดูและแก้ไขข้อมูลที่ท่านได้ให้กับห้างฯได้โดยการเข้ารหัสผ่านบัญชีของท่าน
 2. ห้างฯมีการใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยมาตรฐานSSL (Secure Sockets Layer) ซึ่งจะเป็นการเข้ารหัสข้อมูลในการส่งข้อมูลเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบของห้างฯ
 3. ห้างฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสุดความสามารถเท่าที่ระบบรักษาความปลอดภัยของระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯจะพึงกระทำได้ ห้างฯจะไม่รับประกันใดๆต่อประสิทธิภาพของระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์และระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯดังกล่าว และห้างฯจะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ใดๆอันเกิดขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

Copyright © 2019 K.Settakit Ltd., All rights reserved.