เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เศรษฐกิจ

คำนิยาม

1.  “ห้างฯ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เศรษฐกิจ ผู้ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0103529006784

2.  “ระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง ร้านค้าของห้างฯในรูปแบบแพลตฟอร์มในการซื้อขายสินค้า ที่เปิดเพื่อทำการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ท

3.  “ลูกค้า” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการส่งคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามายังห้างฯ และ/หรือ ได้รับการส่งสินค้าที่ทำการสั่งซื้อจากห้างฯ

4.  “สมาชิก” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้กับทางระบบร้านค้าอิเล็กทรอนิกส์ของห้างฯ

5.  “ผู้เสียหาย” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับผลกระทบจาก สินค้า บริการ และการใช้งานระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ หรือ การใช้งานช่องทางอิเลคทรอนิกส์อื่นๆของห้างฯ หรือ การใช้งานจากช่องทางใดๆที่ห้างฯเป็นผู้ดำเนินการดูแลอยู่

6.  “ผู้เรียกร้อง” หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งอาจจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ได้ แต่ประสงค์จะยื่นข้อเรียกร้อง เสนอแนะ ต่อห้างฯ

7.  “บัญชีผู้ใช้” หมายถึง บัญชีที่ลูกค้าและสมาชิกสร้างขึ้นเพื่อให้จดจำข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อและจัดส่งสินค้า ข้อมูลสอบถามทางการตลาดเพื่อบริหารการรับข่าวสารจากทางห้างฯ โดยจะมีการเข้ารหัสเพื่อเข้าถึงบัญชีผู้ใช้นั้น

8.  “คำสั่งซื้อ” หมายถึง การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ และช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ

9.  “วันทำการ” หมายถึง วันทำงานของห้างฯ โดยไม่ถือว่าวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ และวันหยุดธนาคารเป็นวันทำการ และมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่รัฐบาลประกาศ

10. “ช่องทางอิเลคทรอนิกส์” หมายถึง การสื่อสารใดๆที่ต้องใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทในการสื่อสาร

 

การสั่งซื้อ

1. การส่งคำสั่งซื้อให้กับห้างฯนั้น สามารถกระทำได้โดยผ่านระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯเท่านั้น เว้นแต่ห้างฯจะอนุญาตให้ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อเข้ามาทางช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้หากลูกค้าทำการส่งคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางอื่นใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางห้างฯ ห้างฯไม่มีหน้าที่ต้องพิจารณาและกระทำการตามคำสั่งซื้อนั้น

2. ห้างฯมีสิทธิในการตอบรับ และพิจารณาคำสั่งซื้อแต่เพียงผู้เดียว

3. ห้างฯจะถือว่าการสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อห้างฯได้รับการชำระเงินครบถ้วนตามคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น ห้างฯอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งซื้อหากไม่ได้รับการชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมงนับจากลุกค้าได้ทำการส่งคำสั่งซื้อ หรือ ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หรือ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบการชำระเงิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 

การส่งสินค้า

1.  เมื่อห้างฯ ได้รับคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินโดยถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ห้างฯจะทำการจัดส่งสินค้าให้ภายในวันทำการถัดไป

2.  ห้างฯจะทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะในวันทำการเท่านั้น โดยจะทำการจัดส่งสินค้าวันละ 1 รอบ ในเวลา 17:00 น. โดยประมาณ

3.  การส่งสินค้าให้กับลูกค้าขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง ห้างฯจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะทำการส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ห้างฯได้รับการชำระเงินค่าสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หากการชำระเงินดังกล่าวถูกยกเลิกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว ห้างฯมีสิทธิในการระงับการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า จนกว่าจะได้รับการชำระเงินถูกต้องครบถ้วนตามคำสั่งซื้อ

4.  ห้างฯมีหน้าที่ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปของสินค้านั้นตามที่ได้แจ้งไว้บนระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ หรือเอกสารประกอบการขายอื่นๆที่ห้างฯเป็นผู้จัดทำเท่านั้น รายละเอียดอื่นใดที่มีการให้ไว้ผ่านทางช่องทางใดๆก็ตามห้างฯจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของห้างฯ หรือ ผู้กระทำการแทนห้างฯเท่านั้น

5.  ห้างฯสามารถเลือกใช้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารายใดก็ได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิจของห้างฯ โดยลูกค้าไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือ ปฏิเสธการรับสินค้าเมื่อสินค้าเดินทางไปถึงยังสถานที่ตามที่ระบุไว้ในสถานที่จัดส่งสินค้า ทั้งนี้ให้ยกเว้นกรณีที่ห้างฯมีการอนุญาตให้ลูกค้าได้ทำการเลือกผู้ให้บริการส่งสินค้าด้วยตนเองและลูกค้าได้ระบุไว้ในคำสั่งซื้อที่ส่งเข้ามาในระบบร้านค้าอิเลคทรอนิกส์ของห้างฯ

6.  ลูกค้าจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้า เมื่อผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้นำสินค้าไปส่งมอบให้กับลูกค้า หากลูกค้าไม่ยอมรับสินค้าอันเป็นเหตุให้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าต้องนำส่งสินค้ากลับมายังห้างฯ ห้างฯสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

7.  ในกรณีที่สินค้าไม่สามารถจัดส่งให้กับลูกค้าได้และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้นำสินค้าส่งกลับคืนมายังห้างฯแล้ว ห้างฯอาจมีการเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าเพิ่มเติม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาความเหมาะสมถึงสาเหตุที่ทำให้สินค้าถูกส่งกลับมายังห้างฯเป็นสำคัญ

8.  หากการส่งสินค้ามีความล่าช้าเกินกว่า 7 วันนับจากกำหนดการเดินทางไปถึงยังที่อยู่ตามที่ลูกค้าระบุไว้ในสถานที่จัดส่งสินค้า หรือลูกค้าไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อของลูกค้าจากทางห้างฯภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องติดต่อห้างฯภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้ทำการสั่งซื้อ หากลูกค้าไม่มีการติดต่อกลับมายังห้างฯภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ห้างฯจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

9. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า และ การรับประกันความเสียหายต่อสินค้าระหว่างการจัดส่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้ากำหนดเท่านั้น

10. เมื่อห้างฯได้ทำการส่งสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะส่งสินค้าโดยผ่านทางผู้ให้บริการรายใดก็ตาม หากมีการสูญหาย หรือความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวสินค้า และ/หรือ บรรจุภัณฑ์ อันมิได้เกิดจากผู้ผลิต ผู้นำเข้า และ ห้างฯ ให้ถือว่าได้เป็นความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งสินค้า และลูกค้าสามารถร้องขอให้ผู้ให้บริการขนส่งรับผิดได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการขนส่งกำหนด

 

การรับประกันสินค้า

1. ข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาในการรับประกันการใช้งานของตัวสินค้า ให้เป็นไปตามข้อกำหนด เงื่อนไข และระยะเวลาการรับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดสินค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อเท่านั้น

2. ในกรณีที่สินค้ามีความชำรุด บกพร่อง ลูกค้ามีสิทธิทำการร้องขอสินค้าทดแทน หรือ เปลี่ยนสินค้า หรือ ขอคืนสินค้า และ ขอเงินคืนได้ โดยต้องแจ้งห้างฯภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้านั้น โดยมีขั้นตอนและเงื่อนไขตามที่ห้างฯกำหนดไว้ใน “การขอรับสินค้าทดแทน” และ “การเปลี่ยนสินค้า” และ “การคืนสินค้า” และ “การคืนเงิน” และ “การส่งของกลับมายังเรา” ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยที่ห้างฯไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการสั่งซื้อ

3. หากตัวสินค้าที่ลูกค้าได้รับนั้นมีลักษณะ ชำรุดเสียหาย หรือ แตกหัก หรือ ได้รับชิ้นส่วนไม่ครบ หรือ เหตุใดๆก็ตามอันเกิดจากความบกพร่องจากผู้ผลิต ห้างฯจะทำการส่งสินค้าชนิดเดียวกัน แบบเดียวกัน สีเดียวกัน ให้กับลูกค้าเท่านั้นเพื่อใช้ทดแทนสินค้าที่มีความบกพร่องดังกล่าว การส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับลูกค้าจะไม่มีการดำเนินการจนกว่าลูกค้าจะทำการแจ้งมายังห้างฯถึงความบกพร่องของสินค้านั้น โดยลูกค้าจะต้องปฏิบัติและดำเนินการตามขั้นตอนที่ห้างฯได้กำหนดไว้ใน “การขอรับสินค้าทดแทน” และ “การส่งสินค้ากลับมายังเรา” เท่านั้น ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราวโดยที่ห้างฯไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองก่อนการสั่งซื้อ

 

Copyright © 2019 K.Settakit Ltd., All rights reserved.